Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut i.o. 2022 Gabriël GGz

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam instelling: Gabriël GGz
Hoofd postadres straat en huisnummer: Zeeduinweg 874 postcode en plaats: 1361BG Website: www.gabriel-zorgcentrum.nl
KvK nummer: 84489790
AGB-code 1: 22221333

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt

Naam: Y. Eersel
E-mailadres: admin@gabriel-zorgcentrum.nl Telefoonnummer: 0619054596

3. Onze locaties vindt u hier

Link: https://www.gabriel-zorgcentrum.nl

4. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod:

4a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van uw instelling en hoe uw patiëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: Op welke problematiek/doelgroep richt uw instelling zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc).:

Gabriël GGz is een zorginstelling in de Medisch Specialistische GGz, georganiseerd rond een webbased platform, waarbij cliënten rechtstreeks contact kunnen leggen met een psychiater, psycholoog, psychotherapeut. Cliënten kunnen direct aan de slag met een behandelaar, ook 's avonds en in het weekend. Het is de missie van Gabriel GGz om kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg te leveren waarbij de cliënt de regie heeft en zelf keuzes maakt, onder andere waar en wanneer de gesprekken met de psycholoog plaatsvinden. Met een andere, vooral (kosten) efficiënte werkwijze wil Gabriël GGz er aan bijdragen dat de zorg ook op lange termijn toegankelijk en betaalbaar blijft.

Voor wat betreft het zorgaanbod richt Gabriël GGz zich op de medisch specialistische GGZ, volwassenen en jongvolwassenen. Gabriël GGz werkt grotendeels met wetenschappelijk gefundeerde behandelmethoden die gebaseerd zijn op de cognitieve gedragstherapie.

· Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ)

Gabriël GGZ behandelt cliënten met problematiek die voldoet aan de criteria van de Gespecialiseerde GGZ. We kunnen echter niet het gehele spectrum van diagnostische categorieën aannemen. Hieronder leest u welke problematiek binnen ons behandelaanbod past.

De S-GGZ is bedoeld voor cliënten met complexe psychische aandoeningen, die een multidisciplinaire behandeling vergen. Diagnostiek is veelal noodzakelijk alvorens tot behandeling te kunnen overgaan. De behandeling vindt plaats in de vorm van (een combinatie van) Face to Face gesprekken, eHealth en groepsbehandeling. Onze aanbod:

• Diagnostiek en behandeling bij aan middelen gebonden stoornissen

• Verslavingsproblematiek of problematisch middelengebruik dat een effectieve behandeling van een andere aandoening in de weg staat.

• Diagnostiek en behandeling van complexe problematiek met comorbide depressie, angststoornissen en trauma wanneer een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is (denk aan combinatie van psychologische behandeling en farmacotherapie) en seksuele problemen. Bij voorkeur is er een casemanager buiten de GGZ beschikbaar voor alle regelzaken binnen het sociaal domein, huisvesting en dagbesteding, waar wij graag mee samenwerken.

• Diagnostiek en behandeling van cluster B persoonlijkheidsproblematiek;

(Borderline, theatrale, antisociale en narcistische persoonlijkheidsstoornis).

• Diagnostiek en behandeling van cluster C persoonlijkheidsproblematiek;

(Afhankelijke, vermijdende en dwangmatige (obsessief-compulsieve) persoonlijkheidsstoornis).

• Specifiek voor Ouderen naast het hierboven genoemde aanbod, biedt Gabriel Ouderenzorg aanvullend diagnostiek (Neuro Psychologisch Onderzoek) en begeleiding bij neurocognitieve stoornissen (met name Parkinson en dementie). Diagnostiek, behandeling en (intensieve) begeleiding vinden in de thuissituatie plaats.

4c. Biedt uw organisatie hoogspecialistische ggz (3e lijns ggz):

Nee

4d. Heeft u nog overige specialismen: (ouderenzorg ):

5. Beschrijving professioneel netwerk:

Gabriël GGz streeft naar een nauwe samenwerking huisartsen, POH-GGZ, andere zorginstellingen en zorgverzekeraars. Daarnaast onderhoudt Gabriël GGz contacten met beroepsverenigingen, waaronder het NIP.

6. Gabriël GGz heeft aanbod in:

C. Liesdek Psychiater haar expertise;

 • De diagnostiek van dementie: Alzheimerdementie, Lewy Body dementie, Frontotemporale dementie en Vasculaire dementie
 • De diagnostiek van psychiatrische aandoeningen zoals Autisme en ADHD bij volwassenen en ouderen.
 • De diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen en volwassenen met gedragsproblemen
 • Behandeling van PTSS ( imaginaire exposure) en/of farmacotherapie bij ouderen en volwassenen.

Klinisch psycholoog
Gabriël GGz werkt (nog) niet met klinisch psychologen.

7. Structurele samenwerkingspartners


• Gabriël GGz werkt in het kader van de dagelijkse praktijk zo nauw mogelijk samen met verwijzers en hun partners (w.o. huisarts/POH GGZ), waarbij uiteraard de privacyregels worden gerespecteerd. Voor het continu optimaliseren van de behandeling van en samenwerking met cliënten onderhoudt Onze psychiater heeft contacten met onder andere: Brancheverenigingen w.o. het NIP, Nederlands Instituut voor Psychologen (https://www.psynip.nl/)
• Gabriel is voorstander van verandering en innovatie en effectiever werken in de GGZ. Gabriël GGz is daarom opzoek naar gelijkgestemde samenwerkingspartners. Gabriël GGz staat tevens altijd open voor samenwerking met organisaties die het geestelijk welzijn en willen bevorderen en de culturele achtergrond van de cliënt respecteren.

II. Organisatie van de zorg

8. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen

Gabriël GGz ziet er als volgt op toe dat:

8a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:

Bij aanmelding van een behandelaar worden de volgende kwalificatie-eisen aan de behandelaren gesteld:

 • Afgeronde universitaire opleiding (relevante studierichting)
 • Bij voorkeur aangevuld met vakmatige cursussen (dit geeft aan in welke mate je actief met je vak bezig bent)

• Relevante behandelervaring
• Actieve deelname aan supervisie, intervisie en het interne buddy-systeem
• In staat zijn om uiterlijk binnen 24 uur kunnen reageren als een cliënt zich aanmeldt
• Het functioneren van de behandelaren wordt continu geëvalueerd op basis van reacties/evaluaties van cliënten en eigen waarnemingen van Gabriël GGz (w.o. reactiesnelheid, bereikte resultaten, etc.). Daarnaast worden de behandelaren periodiek beoordeeld door de regiebehandelaar. De regiebehandelaar heeft als eindverantwoordelijke voor de behandeltrajecten ook de beslissende stem als het gaat om het wel of niet goed functioneren/geschikt zijn van een medebehandelaar.

Voor de regiebehandelaren geldt als aanvullende eis dat zij GZ-psycholoog/klinisch psycholoog zijn en een BIG-registratie en VOG verklaringen hebben.

8b. Zorgverleners volgens kwaliteitsstandaarden, zorgstandaarden en richtlijnen handelen:

De behandelaren bij Gabriël GGz werken volgens de bekende zorgstandaarden en richtlijnen, die veelal zijn gebaseerd op de CGT, Cognitieve Gedragstherapie. De regiebehandelaar ziet er op toe dat de behandeling op een juiste en effectieve manier wordt uitgevoerd.

Detaillering behandelplan
De analyse en doelen naar aanleiding van de verschillende behandelmethoden zijn uiteraard ook de basis voor de verdere detaillering, indien gewenst, van het behandelplan en de onderlinge afspraken tussen cliënt en regiebehandelaar. In de praktijk zal, wanneer analyse en doelen helder zijn, geen sprake zijn van een uitgebreide detaillering. Het behandelplan kan dan bestaan uit een aantal werkafspraken/stappen tussen cliënt en regie-/medebehandelaar.

8c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:

De behandelaren die voor Gabriël GGz werken, werken intensief samen met hun regiebehandelaar. Naast de zorginhoudelijke verantwoordelijkheid voor een behandeltraject heeft de regiebehandelaar ook een coachende rol voor de behandelaar. Dat gaat van het continu verbeteren van vaardigheden voor het opstellen van behandelplan en diagnose tot en met het 'sparren' voor wat betreft de behandelmethoden en de samenwerking met de cliënt. Daarnaast worden behandelaren uitgenodigd om, voor zover zij dit niet zelf hebben geregeld, bijvoorbeeld in het kader van een vervolgopleiding, om mee te doen aan supervisie en intervisie en sessies. Gabriël GGz faciliteert deze sessies om de persoonlijke en vakmatige ontwikkeling van behandelaren te bevorderen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de behandelaren van elkaar leren en elkaar inspireren. Bovendien bevorderen deze sessies de onderlinge verbondenheid van de behandelaren en weten zij elkaar en de supervisor te vinden wanneer er praktische vragen of problemen zijn.

Tevens zal Gabriël GGz met regelmaat bijeenkomsten organiseren voor behandelaren. Tijdens deze bijeenkomsten komen altijd actuele onderwerpen aan de orde, onder andere uit het vakgebied en/of over ontwikkelingen in de sector. Om de kennis en ervaring van ons netwerk van behandelaren te mobiliseren verzorgen de behandelaren ook zelf presentaties over hun ervaringen met specifieke behandelmethoden, om zodoende van elkaar te leren.

Daarnaast organiseert Gabriël GGz workshops voor behandelaren, waar mogelijk in samenwerking met regiebehandelaren of externe deskundigen, voor een breed scala aan onderwerpen, waaronder het bevorderen van de kwaliteit van de intake, het opstellen van behandelplan en diagnose, en suïcidepreventie. Wanneer er een bredere belangstelling is voor bepaalde opleidingen zal Gabriël GGz deze faciliteren, bijvoorbeeld door deze 'in company' te organiseren. Dat laatste maakt het aantrekkelijker voor behandelaren om een bepaalde opleiding te volgen. In dit kader onderhoudt Gabriël GGz contact met organisaties als het NIP waar het gaat om het opdoen van actuele vakkennis.

Tevens verklaren de behandelaren de beroepscode van het NIP (of een andere branchevereniging) te kennen en ernaar te handelen. Hetzelfde geldt voor de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) en de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). De behandelaren zijn aangesloten bij een klachtencommissie. Mochten er op dit gebied (regelgeving) belangrijke inhoudelijke wijzigingen zijn, dan zal Gabriël GGz de behandelaren daarvan ook tijdig op de hoogte stellen.

9. Samenwerking

9a. Samenwerking binnen uw organisatie en het multidisciplinair overleg is vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut:

Ja

9b. Gespecialiseerde-ggz:

Binnen Gabriël GGz is het multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld:
Gabriël GGz verleent gespecialiseerde ggz.

9c. Gabriël GGz hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:
De regiebehandelaar houdt toezicht op dit proces. Mocht afschaling van de specialistische ggz naar de basis ggz nodig zijn, dan wordt de cliënt terugverwezen naar de huisarts. Er wordt dan ook contact opgenomen met de huisarts met het verzoek om door te verwijzen naar de basis ggz.

9d. Binnen Gabriël GGz geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure:
Indien de regiebehandelaar, medebehandelaar en eventueel andere bij de behandeling betrokken behandelaren niet tot overeenstemming komen over de inhoud en uitvoering van het behandelplan, dan bespreekt de regiebehandelaar de casus met een naaste regiebehandelaar. Als dit leidt tot vernieuwde inzichten en overeenstemming tussen regiebehandelaar, medebehandelaar en de eventueel andere bij de behandeling betrokken behandelaren, dan wordt de behandeling voortgezet. Mocht er geen overeenstemming komen, dan zal de behandeling in zijn geheel worden overgenomen door de betreffende regiebehandelaar. De directie van Gabriël GGz zal in voorkomende gevallen altijd bij aanvang van de escalatieprocedure geïnformeerd worden, het belang van de cliënt zorgvuldig in de gaten houden en bijsturen waar het kan en beslissen waar het nodig is.

10. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens.

10a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

10b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

10c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar:
Ja

11. Klachten en geschillenregeling
11a. De klachtenregeling is hier te vinden (kies een van de twee opties):

https://www.gabriel-zorgcentrum.nl/algemeen-reglement/

11b. Patiënten kunnen met geschillen over behandeling terecht bij: De Geschillencommissie Zorg Contactgegevens: www.degeschillencommissiezorg.nl

III. Het behandelproces - het traject dat de cliënt in onze instelling doorloopt

12. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar gespecialiseerde ggz.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling:

https:// https://www.gabriel-zorgcentrum.nl/basis-en-specialistische-ggz/

13. Aanmelding en intake

13a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
• Omdat de cliënt bij Gabriël GGz beschikt over keuzevrijheid bestaat het eerste contact met de cliënt uit één of twee stappen. Zo kan de cliënt, nadat hij of zij een verwijzing van de huisarts heeft gekregen, het volgende doen:
-eerst meer informatie opvragen bij Gabriël GGz via de servicelijn (0619054596), via de chatfunctie of via info@gabriël-zorgcentrum.nl. Mocht de cliënt het traject willen vervolgen, dan kan hij of zij zich aanmelden bij een psycholoog van Gabriël GGz of regelt Gabriël GGz dit voor de cliënt (zie vorige stap). Wij kunnen de gegevens doorgeven in ons gecertificeerde electronics systeem, waarna de psycholoog/behandelaar contact opneemt voor een korte kennismaking.

• Na de aanmelding door de cliënt neemt de psycholoog telefonisch contact op met de cliënt voor een eerste kennismaking, waarin onder andere wordt gesproken over de verwijzing (inhoudelijk), de klachten. Deze eerste kennismaking geeft tevens al een indicatie of de psycholoog de cliënt echt verder kan helpen. Mocht de aanmelding niet aan de wettelijke eisen voldoen, dan adviseert en ondersteunt Gabriël GGz de cliënt om aan deze criteria te voldoen om zo de formele drempel tot behandeling te verlagen.

• Als de eerste telefonische kennismaking positief is verlopen, dan maken cliënt en psycholoog/behandelaar een afspraak voor het intakegesprek. Bovendien ontvangt de cliënt de toegangscodes voor Gabriel via Embloom, de beveiligde persoonlijke omgeving op de Gabriël GGz. In dit gedeelte kan de cliënt de benodigde persoonlijke gegevens invullen en de verwijsbrief uploaden. De psycholoog kan nagaan of de gegevens compleet zijn en kan bij aanvang van de intake vragen om ontbrekende gegevens.

Gabriël GGz maakt het de cliënt zo makkelijk mogelijk om de benodigde gegevens aan te leveren. Dit voorkomt onnodig verlies aan behandeltijd en bovendien wil Gabriël GGz dat cliënten, nadat zij zich hebben aangemeld, zo snel mogelijk worden geholpen.

• De verwijzer blijft tot de eerste afspraak (het intakegesprek) verantwoordelijk voor de cliënt. De regiebehandelaar is vanaf de intake verantwoordelijk voor de cliënt en is het aanspreekpunt van de behandelend psycholoog. De cliënt heeft regelmatig contact met de regiebehandelaar.
Mocht Gabriël GGz geen passend aanbod hebben op de zorgvraag van de cliënt (in de regel wordt dit tijdens de eerste kennismaking duidelijk), dan wordt hij of zij terugverwezen naar de verwijzer.

13b. Binnen Gabriël GGz wordt de patiënt/cliënt terugverwezen naar de verwijzer -indien mogelijk met een passend advies- indien geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja

14. Diagnostiek

Beschrijf hoe de intake en diagnose binnen Gabriël GGz is geregeld (hoe komt de aanmelding binnen, hoe komt de afspraak met de patiënt/cliënt voor de intake tot stand, wie is in de intakefase de regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand (afstemming met patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar indien deze wel/niet zelf de diagnose stelt):

Er wordt bij Gabriël GGz gewerkt in vaste teams met regiebehandelaar en medebehandelaars, waarbij de regiebehandelaar verantwoordelijk is voor het totale behandeltraject.

• Zoals bij het onderdeel 'aanmelding en intake' is aangegeven, maken cliënt en psycholoog in onderling overleg een afspraak voor het intakegesprek. De psycholoog geeft aan wat de cliënt ter voorbereiding kan doen om dit gesprek zo effectief mogelijk te laten verlopen.

• De cliënt krijgt de gelegenheid om voor het intakegesprek via de beveiligde omgeving op de website een aantal vragenlijsten voor de diagnose in te vullen. Mocht de cliënt hiertoe niet in de gelegenheid of in staat zijn, dan wordt dit samen met de cliënt gedaan tijdens het intakegesprek.

• Na het intakegesprek stelt de regiebehandelaar de diagnose vast op basis van:
-het intakegesprek, waarin de klachten en problemen van de cliënt zijn geïnventariseerd
-ROM vragenlijst (wacht op implementatie)
-indien van toepassing specifieke en gevalideerde vragenlijsten en testen
-de informatie die via de huisarts is ontvangen (verwijsbrief, mogelijk aanvullende informatie). Mocht een meer uitgebreide diagnose nodig zijn dan wordt deze bij voorkeur uitgevoerd door de regiebehandelaar die bij het intakegesprek betrokken is.

• Wanneer de cliënt niet direct na de diagnose in behandeling worden genomen, dan is de regiebehandelaar die de diagnose heeft vastgesteld verantwoordelijk voor de zorg van de cliënt.

• Na het intakegesprek bespreekt de regiebehandelaar de diagnose met de cliënt, inclusief uitleg wat de diagnose inhoudt en wat dat voor de cliënt betekent.

• Tijdens dit gesprek neemt de regiebehandelaar het opgestelde behandelplan door, inclusief het doel en de mogelijkheden om gezamenlijk het succes van de behandeling te vergroten ('het huiswerk'). Dit gesprek wordt in de regel afgesloten met een mondeling akkoord van de cliënt voor wat betreft diagnose en behandelplan.

15. Behandeling

15a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol multidisciplinair team):
• Het behandelplan is een individueel plan dat op basis van de wettelijke eisen de behandeling omschrijft, inclusief de doelen en de lengte (periode) ervan. Het behandelplan wordt opgesteld in overleg met de cliënt en zoveel als mogelijk afgestemd op de wensen van de cliënt, dit ook in nauw overleg tussen regiebehandelaar en medebehandelaar.

• Na het intakegesprek bespreekt de regiebehandelaar de diagnose, de betekenis daarvan voor de cliënt en tevens het opgestelde behandelplan met de cliënt, inclusief het doel en de mogelijkheden om van de behandeling zo succesvol mogelijk te laten verlopen.

• Mochten cliënt en regiebehandelaar onverhoopt niet tot overeenstemming komen over de inhoud van het behandelplan, dan overlegt de regiebehandelaar in overleg met de verwijzer om te bepalen waar de cliënt de behandeling naar voorkeur kan ontvangen. Bij akkoord ondertekend cliënt het behandelplan.

• Het behandelplan wordt opgenomen in het persoonlijk gedeelte van de website (Embloom Gabriël GGz ) en is dus te allen tijde beschikbaar voor de cliënt.

• De regiebehandelaar ziet erop toe dat bij de start van de behandeling het volgende met de cliënt wordt besproken:
-De uitkomsten van ROM en eventueel andere vragenlijsten/diagnostiek
-De inhoud en het doel van de voorgestelde behandeling

-Wat er van de behandeling verwacht mag worden
-De te verwachten effecten en risico's van de behandeling
-De voordelen/nadelen indien de cliënt niet instemt met een (voorgestelde) behandeling -Welke keuzemogelijkheden de cliënt heeft.

• In de afspraken wordt opgenomen op welke manier er wordt behandeld bij een crisis en op welke manier er voor waarneming wordt gezorgd tijdens afwezigheid van de regiebehandelaar.

• Als de cliënt daar toestemming voor geeft, stuurt de behandelaar via Zorgmail een afschrift van het behandelplan naar de huisarts (of andere verwijzer). Bij een negatief behandeladvies wordt ook een bericht aan de huisarts (of andere verwijzer) gestuurd, met de reden van het negatief behandeladvies en, waar mogelijk, met een advies voor een beter passend aanbod voor behandeling.

• Als de cliënt daar toestemming voor geeft, dan brengt de behandelaar via Zorgdomein de huisarts (of andere verwijzer) op de hoogte van het verloop en het resultaat van de behandeling.

• Wanneer diverse zorgaanbieders/-verleners gelijktijdig bij de behandeling betrokken zijn is samenwerking van groot belang. Hierover worden dan, in overleg met en met instemming van de cliënt, afspraken opgenomen in het behandelplan.

15b. Het centraal aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de regiebehandelaar (beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken medebehandelaars):
• Bij de behandeling zijn betrokken:

 • De regiebehandelaar
 • De medebehandelaren

De regiebehandelaar heeft de regie en eindverantwoordelijkheid over het zorgproces voor de cliënt en is binnen deze individuele zorgverlening verantwoordelijk voor:
-Een integrale behandeling
-Het laten opstellen, vaststellen, uitvoeren en evalueren van het behandelplan
-Effectieve communicatie met de cliënt over het verloop van de behandeling
-Dossiervorming die voldoet aan de gestelde eisen
-Het zich tijdig en voldoende laten informeren door de andere bij de behandeling betrokken behandelaren/zorgverleners om een verantwoorde behandeling van de cliënt te borgen.

• De regiebehandelaar en medebehandelaar zijn voor de cliënt het aanspreekpunt binnen de behandeling. De cliënt heeft de keuze, afhankelijk van de beschikbaarheid van de betreffende behandelaar. Voor behandelinhoudelijke zaken raadpleegt de medebehandelaar altijd de regiebehandelaar.

• De behandelaren voeren de behandeling uit op basis van het opgestelde behandelplan. De regiebehandelaar ziet er ook op toe dat de behandeling op basis van professionele standaards (zie ook het Professioneel Statuut Gabriël GGz i.o.) en dat de bekwaam en bevoegd zijn om (delen van) de behandeling uit te voeren.

• Behandelaren kunnen afwijken van het afgesproken behandelplan indien de (gezondheids-) situatie van de cliënt hiertoe aanleiding geeft. Dit gebeurt altijd in overleg met de cliënt en de regiebehandelaar.

• De behandelaren van Gabriël GGz leveren psychiatrische en psychologische zorg. Eventuele medicatie verloopt altijd via de psychiater. Dit wordt ook gecommuniceerd met de cliënt en de huisarts, onder andere in de rapportage aan de huisarts.

• De behandelaar is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen handelen en verzorgt binnen het kader van het behandelplan zelfstandig de uitvoering van (delen van) het behandelplan. De verantwoordelijkheid van de behandelaar wordt ontleend aan het deskundigheidsgebied waarvoor de behandelaar is opgeleid.

• De medebehandelaar voorziet de regiebehandelaar regelmatig en op tijd van relevante informatie. Zo zal de medebehandelaar de regiebehandelaar zo spoedig mogelijk informeren als de behandeling niet volgens plan verloopt.

• De medebehandelaar volgt aanwijzingen van de regiebehandelaar op voor zover deze te verenigen zijn met het eigen deskundige oordeel. Mocht de medebehandelaar de aanwijzingen niet opvolgen dan moet hij of zij dit duidelijk aangeven bij de regiebehandelaar.

• De medebehandelaar stelt bij afsluiting van zijn of haar deel van de behandeling de regiebehandelaar hiervan op de hoogte.

15c. De voortgang van de behandeling wordt binnen Gabriël GGz als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
De voortgang van de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd in overlegmomenten tussen regiebehandelaar en medebehandelaar. In dit overleg wordt indien nodig ook het behandelplan besproken en mogelijke interventies. Daarnaast evalueert de behandelaar periodiek met de cliënt en eventueel andere betrokkenen de voortgang en effectiviteit van de behandeling. Daarnaast wordt de bij aanvang en het einde van de behandeling de ROM afgenomen (indien nodig ook tussentijds), de resultaten daarvan worden gedeeld en toegelicht aan de cliënt. Hetzelfde geldt voor andere vragenlijsten die, afhankelijk van de inhoud van de behandeling, worden gebruikt. Het uitgangspunt is dat de cliënt altijd toegang heeft tot alle relevante informatie die de behandeling betreft.

15d. Binnen Gabriël GGz evalueert de regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt (toelichting op wijze van evaluatie en frequentie):
• De regiebehandelaar zorgt ervoor dat op vaste momenten de uitvoering van het behandelplan en de voortgang en effectiviteit van de behandeling met de cliënt wordt geëvalueerd. • Van de vaste evaluatiemomenten kan worden afgeweken als de (gezondsheids-)situatie van de cliënt dit vraagt.

• De cliënt kan altijd een verzoek tot evaluatie indienen bij de behandelaar. Die overlegt hierover met de regiebehandelaar en stemt e.e.a. verder af met de cliënt.
• Voor de eindevaluatie van de uitvoering en resultaten van het behandelplan ziet de regiebehandelaar er op toe dat de ROM wordt afgenomen.

• De eindmeting wordt samen met de cliënt geëvalueerd.

15e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen Gabriël GGz op de volgende manier gemeten (wanneer, hoe):

 • Op basis van de eindevaluatie van de behandeling
 • Deze eindevaluatie is mede gebaseerd op de ROM-meting
 • Deze wordt aangevuld met de tevredenheidsmeting (CQI). Tevens worden cliënten gestimuleerd om een beoordeling achter te laten op Zorgkaart Nederland (initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland).

16. Afsluiting/nazorg

16a. De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken (o.a. informeren verwijzer, advies aan verwijzer over vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar, hoe handelt instelling als patiënt/cliënt bezwaar maakt tegen informeren van verwijzer of anderen):

• Mede op basis van de resultaten van de twee ROM-testen (aan begin en einde van de behandeling) bespreekt de behandelaar, in aanwezigheid van en/of goedkeuring van de regiebehandelaar, het resultaat van de behandeling en mogelijke vervolgstappen. Dit wordt vastgelegd in een eindverslag.

• De verwijzer wordt op basis van dit eindverslag op de hoogte gesteld. Indien vervolgbehandeling nodig is, wordt dit in het verslag gemeld en wordt hierover gericht advies gegeven aan de verwijzer en/of vervolgbehandelaar.
• Als de cliënt niet akkoord gaat met het versturen van het verslag naar de verwijzer of anderen, dan verstuurt Gabriël GGz geen informatie naar deze partijen.

16b. Patiënten/cliënten en/of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling sprake is van crisis of terugval:
Indien sprake is van terugval na afsluiting van een behandeling kan de cliënt zich, eventueel via de huisarts, altijd weer melden bij Gabriël GGz .

IV. Ondertekening

Naam bestuurder van Gabriël GGz : Y.I. Eersel

Plaats: Almere

Datum: 21-04-2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja

Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut voegt Gabriel GGz instelling de volgende bijlagen op de registratiepagina van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl toe: Een afschrift/kopie van het binnen de instelling geldende kwaliteitscertificaat (HKZ/NIAZ/JCI en/of ander keurmerk i.o.;

Zijn algemene leveringsvoorwaarden; Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-procedure in is opgenomen.