Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Gabriel Zorgcentrum

Gabriel Zorgcentrum, statutair gevestigd in Almere en geregistreerd bij de KvK onder nummer.

Hierna te noemen, 'Gabriel'.

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Organisatie:

Een serviceorganisatie voor diensten rondom zorg, handelend onder de naam: Gabriel Zorgcentrum.

Opdrachtgever a:

De natuurlijke persoon of rechtspersoon (*zorgverlener) die de organisatie (*Gabriel) verzoekt service te bieden met betrekking tot haar/zijn (thuis)zorgdiensten aan opdrachtgever b (cq zorgvrager).


Opdrachtgever b: 
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de organisatie verzoekt ondersteuning te bieden bij het aanvragen en/of coördineren van zorg of de financiering en/of de organisatie verzoekt advies te geven over (thuis en ggz)zorgdiensten en/of de organisatie verzoekt (thuis en ggz)zorgdiensten te organiseren/coördineren waarbij opdrachtgever b de regie behoudt omtrent de te verlenen diensten door organisatie en zorgverlener.

*Zorgverlener:
De persoon die feitelijk bij de opdrachtgever b (cq zorgvrager) haar/zijn (thuis of ggz) zorgdiensten aanbiedt. Deze zelfstandig optredende zorgverlener werkt niet in dienstverband. Zij/hij is als opdrachtnemer werkzaam onder een 'overeenkomst van opdracht' met opdrachtgever b (cq zorgvrager). Zij/hij is derhalve niet verzekerd volgens de wettelijke werknemersverzekeringen en is zelf verantwoordelijk voor vervangende verzekeringen en belastingverplichtingen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden die de organisatie op verzoek van opdrachtgever a/b uitvoert. De werkzaamheden zijn benoemd in de overeenkomst van de organisatie met de opdrachtgever a/b. De organisatie voert de werkzaamheden zelfstandig en voor eigen risico en verantwoordelijkheid uit. Ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden heeft de organisatie een inspanningsverplichting.

Artikel 3 - Tarieven en facturering

De tarieven die de organisatie voor de werkzaamheden in rekening brengt, staan vermeld in de tarievenlijst van de organisatie en/of vermeld in de overeenkomst van de organisatie met opdrachtgever a/b. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Artikel 4 - Betaling

  1. Facturen dienen binnen de gestelde factuurdatum te zijn voldaan.
  2. Alle kosten die ontstaan ten gevolge van te late betaling evenals van gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso van de vordering, waaronder de kosten voor juridische bijstand, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5 - Klachtenprocedure

Op de te verrichte werkzaamheden is het klachtenreglement van de organisatie van toepassing.

Artikel 6 - Beperking aansprakelijkheid

  1. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan opdrachtgever b (cq zorgvrager) en/of derden toegebracht door zorgverlener.
  2. De organisatie heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor haarwerkzaamheden. Indien opdrachtgever a/b schade lijdt die verband houdt met de uitvoering van de werkzaamheden zal deze gemeld worden aan de verzekeraar voor verdere afhandeling. Opdrachtgever a/b gaat ermee akkoord dat, onder alle omstandigheden, de aansprakelijkheid van de organisatie is beperkt tot i) de dekking van genoemde verzekering en ii) het bedrag dat in het kader van de verzekering wordt toegekend.

Artikel7 - Privacy

In het kader van haar activiteiten registreert de organisatie persoonlijke gegevens van opdrachtgevers b, zorgverleners en medewerkers van de organisatie. De organisatie zorgt ervoor dat niet meer gegevens worden vastgelegd en bewaard dan voor een kwalitatief optimale bedrijfsvoering (c.q. dienstverlening) of op grond van wettelijke informatieverplichtingen noodzakelijk is. Het privacyreglement van de organisatie is op deze registratie van toepassing.

Artikel8 - Geheimhouding

De organisatie zal discretie betrachten aangaande al wat haar in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden ter kennis komt. Opdrachtgever a/b gaat er mee akkoord dat ten behoeve van de werkzaamheden professioneel overleg plaatsvindt tussen de organisatie en andere relevante betrokkenen.

Artikel9 - Adreswijziging of naamswijziging

De opdrachtgever a/b dient de organisatie uiterlijk 14 dagen voor het ingaan van een adreswijziging en/of naamswijziging schriftelijk te informeren over deze adres/naamswijziging. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle eventuele gevolgen van het niet tijdig doorgeven van de adres en/of naamswijziging.

Artikel 10 -Intrekking van opdracht

Een opdracht voor een dienst eindigt met onmiddellijke ingang door overlijden of opname van (cliënt van) opdrachtgever a/b, wederzijds goedvinden, en door faillietverklaring dan wel surseance van betaling van de opdrachtgever a/b. Niettegenstaande bovenstaande, is opdrachtgever b bij overlijden dan wel opname (van cliënt) aan organisatie vergoeding verschuldigd tot het einde van de lopende dienst, of van de volgende dienst, indien de dienst korter dan vier uur voor het begin van de ingeroosterde dienst wordt ingetrokken.

Een geplande dienst kan tot 14 dagen voor de start van de dienst kosteloos worden ingetrokken. Bij intrekking van een dienst, korter dan 14 dagen van tevoren, zal de dienst volledig in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

Artikel11 - Toepasselijkrecht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel12 - Slotbepaling

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 januari 2022. De Algemene Voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel te Utrecht gedeponeerd..